1.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
ADE 101Arap Dili ve Edebiyat (Arapça)2023
YDEN 101Yabancı Dil I2021
İLH 101Kur’an Okuma ve Tecvid I0224
İLH 112Siyer (Arapça)4044
İLH 113Hadis Tarihi (Arapça)2024
İLH 104İslam İnanç Esasları2023
TUR 101Türk Dili I2022
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
AEF101Eğitim Bilimlerine Giriş3034
Toplam Kredi1922132

2.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
ADE 102Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)2023
AEF 102Eğitim Psikolojisi3034
YDEN 102Yabancı Dil II2021
İLH 111Kur’an Okuma ve Tecvid II0224
İLH 115Hadis Usulü2024
İLH 126Tefsir Tarihi (Arapça)2023
İLH 117İslam İbadet Esasları2023
İLH 118İslam Tarihi I2024
TUR 102Türk Dili II2022
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2022
Toplam Kredi1922132

3.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 444Gelişim Psikolojisi3033
İLH 201Kur’an Okuma ve Tecvid III0224
İLH 202Tefsir Usulü2023
İLH 203Türk Din Musikisi (Nazariyat)2023
İLH 224Hadis I (Arapça)4045
İLH 205Mantık2023
İLH 206Din Psikolojisi2023
İLH 208İslamTarihi II2023
Toplam Kredi1721927

4.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
AEF 201Öğretim İlke ve Yöntemleri3035
İLH 211Kur’an Okuma ve Tecvid IV0224
İLH 234Hadis II (Arapça)2023
İLH 217İslam Hukuk Usulü I2023
İLH 229Tefsir I (Arapça)4046
İLH 220Din Sosyolojisi2023
İLH 221Kelam Tarihi2023
İLH 222Türk İslam Edebiyatı2023
İLH 223İslam Sanatları Tarihi2022
Toplam Kredi1922132

5.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 301Kur’an Okuma ve Tecvid V0224
AEF 456Karakter ve Değerler Eğitimi3032
AEF 212Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım3033
İLH 302Sistematik Kelam I4046
İLH 305Tasavvuf I2023
İLH 306İslam Medeniyeti Tarihi2023
İLH 307İslam Hukuk Usulü II2024
İLH 308Felsefe Tarihi2023
İLH 319Tefsir II (Arapça)2023
İLHSeçimlik Ders – 12022
İLHSeçimlik Ders – 22022
Toplam Kredi2322535

5.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 304Osmanlı Türkçesi2022
İLH 341Tasavvuf Musikisi2022
İLH 342Arap Dili Belagatı2022
İLH 343Yaygın Öğretimde Hadis2022
İLH 344Günümüz İslam Ülkeleri I2022
İLH 345İslam Mantık Tarihi2022
İLH 346Klasik Fıkıh Metinleri2022
İLH 347Ruh Sağlığı ve Din2022
Toplam Kredi1601616

6.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 300İslam Hukuku I (Arapça)4046
AEF 303Sınıf Yönetimi2023
AEF 314Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme3035
İLH 311Kur’an Okuma ve Tecvid VI0224
İLH 312Sistematik Kelam II2023
İLH 315Tasavvuf II2023
İLH 320İslam Felsefesi Tarihi4046
İLH 321İslam Mezhepleri Tarihi2024
İLHSeçimlik Ders-32022
İLHSeçimlik Ders-42022
Toplam Kredi2322538

6.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 322Tefsir Metinleri2022
İLH 323Batıda İslam Araştırmaları2022
İLH 324Günümüz Felsefe Akımları2022
İLH 326Çağdaş İslam Akımları2022
İLH 327Mantık ve İslami İlimler2022
İLH 328Klasik Tasavvuf Metinleri2022
İLH 329Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri2022
İLH 330Hitabet ve İletişim2022
İLH 331Günümüz İslam Ülkeleri II2022
Toplam Kredi1801818

7.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 401Kur’an Okuma ve Tecvid VII0226
AEF 204Özel Öğretim Yöntemleri3233
İLH 402Din Eğitimi2024
İLH 403Hitabet ve Mesleki Uygulama2026
İLH 404İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi2024
İLH 400İslam Hukuku II (Arapça)4046
İLHSeçimlik Ders–52022
İLHSeçimlik Ders–62022
Toplam Kredi1701933

7.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 405Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik2022
İLH 407Din Psikolojisinin problemleri2022
İLH 408Çağdaş Mistik Akımlar2022
İLH 409Hadis Tenkit Metotları2022
İLH 425Çağdaş İslam Düşünürleri2022
İLH 426Hitabet ve Din2022
İLH 427Sosyal Psikoloji2022
Toplam Kredi1401414

8.Yarıyıl Ders Planı

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 411Kur’an Okuma ve Tecvid VIII0226
İLH 417Dinler Tarihi4046
AEF 406Öğretmenlik Uygulaması05510
İLH 418Din Felsefesi2026
İLH 419Bitirme Ödevi2028
İLHSeçimlik Ders-72022
İLHSeçimlik Ders-82022
Toplam Kredi1271940

8.Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi

Ders KoduDersin AdıTUKrediECTS
İLH 420Çağdaş Türk Düşüncesi2022
İLH 421Günümüz Fıkıh Problemleri2022
İLH 422Yaşayan Dünya Dinleri2022
İLH 423Günümüz Hadis Problemleri2022
İLH 424Türk Kelamcıları2022
İLH 427Değerler Eğitimi2022
İLH 429Klasik Siyer Metinleri2022
İLH 430Küresel Toplumu Anlama2022
İLH 431Kişisel Gelişim ve Din2022
İLH 432Karşılaştırmalı Mitoloji2022
Toplam Kredi2002020

ADE101 Arap Dili ve Edebiyatı I– Arabic Language and Literature– 2 Kredi
Arapça olarak yerinde, doğru ve güzel söz söyleme kurallarını ve söz sanatlarını tanıtmak; Belağat İlminin Konuları, Fesahat ve Belağatin Şartları; cümle türleri, müsned ve müsnedün ileyhin durumları, kasr, îcaz, itnâb ve müsavat; teşbih, hakikat, mecaz, istiare, kinaye ve türleri, muhassinât (güzel söz sanatları).

YDEN 101 Yabancı Dil I – English Language I – 2 Kredi
Öğrencilerin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme, yazma becerilerini ve yabancı dil yeterliklerini artırmak; dilsel ve iletişimsel yetilerini geliştirmek; dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını göstermek.

İLH 101 Kur’an Okuma ve Tecvid I – Qur’anic Reading and Tacvid I – 2 Kredi
Kur’an harflerinin okunuşu, kalın harfler, ince harfler, cezimli ve şeddeli harflerin vasıl ve vakıfta okunuşları, mahreçlerin tanıtımı, kelime sonunda harekeli harfte vakf, “kapalı te”de vakf, tenvînlerde vakf, “tenvinli hemze”de vakf, vasl hemzesi, kat’ hemzesi, ezan-kamet lafızları, namaz lafızları, iftitâh, rukû’, secde, teslîm ve müezzinlik lafızları, Kur’an okumanın adabı, Kur’an okuma ve dinlemenin önemi, tecvîdin önemi, ezber yapma teknikleri; Nâs sureleri; Tecvid kuralları: izhar, idgâm, iklâb, ihfâ, medler; Ezber talimi: Sübhâneke, Tahiyyât, Salli-Bârik, Rabbenâ Âtinâ, Kunut Duaları, Fâtiha, Fîl, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak sûreleri; Yüzüne okuma: Bakara sûresi 1-101. ayetler;

İLH 112 Siyer – Life of Holy Prophet – 4 Kredi
Siyerin temel kaynakları; siyerin tanımı, mahiyeti, sınırları; İslam öncesi Hicaz ve Mekke; Hz. İbrahim ve Mekke’nin iskâna açılması; Hz. Peygamberin soyu; Hz. Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamberlik öncesi hayatı; vahyin nazil olması ve ilk ayetlerin tahlili; ilk müslümanlar, gizli tebliğ dönemi, aleni tebliğ dönemi, Mekke müşriklerinin tepkisi; İslam’ın en sert muhalifleri ve muhalefet nedenleri; ambargo ve sonuçları; Taif yolculuğu, Habeşistan hicretleri; İsra ve Mi’rac hadiseleri; İslam’ın Medine’de yayılması ve buraya hicret, Medine’de ilk iki yıl, seriyyelerin başlaması; Mekkelilerle ilişkiler, Bizansla ilişkiler, Sâsânîlerle ilişkiler, Yahudilerle ilişkiler, Hudeybiye antlaşması, Mekke’nin fethi, Hz. Peygamber’in hastalanması ve vefatı; Rol model olarak Hz. Peygamber.

İLH 113 Hadis Tarihi – History of Hadith – 2 Kredi
Hadis ilminin doğuşu ve gelişim süreci: hicri birinci ve ikinci asırda hadis (rivayet dönemi): Resulullah, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin dönemlerinde hadis, ekoller ve yaklaşımlar, rivayet tarihini etkileyen önemli gelişmeler; hicri üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemde hadis; ekoller arası tartışmalar ve temel hadis kaynaklarının oluşumu, nakil ve son dönemin özellikleri, İslam dünyası ve hadis; Hadis ve sünnet kavramları, hadisin yapısı, isnad uygulaması; Sünnetin dindeki yeri, hadis-vahiy ilişkisi; hadis ilimleri; hadislerin ezberlenmesi, yazıya geçirilmesi, tedvin ve tasnifi, oryantalistlerin hadisin tedvin ve tasnifine ilişkin iddiaları; hadis kaynakları; hadis uydurma girişimleri ve buna karşı alınan tedbirler, mevzûât edebiyatı.

İLH 104 İslam İnanç Esasları – Basic Islamic Beliefs – 2 Kredi
Din kavramı, etimolojisi, kaynağı; Dinin işlevi, özellikleri, insan için önemi; günümüzde yaşayan belli başlı dinler ve İlahî dinlerde ortak hedefler ve evrensel ilkeler; İman esaslarına giriş (Âmentü); Allaha iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, âhirete iman, kaza ve kadere iman; ilahî dinlerde ahlâk ilkeleri: evrensel erdemler; inanç-davranış ilişkisi.

TUR 101 Türk Dili I – Turkish Language I – 2 Kredi
Dil, dil kültür ilişkisi, dille ilgili teoriler, dünya dillerini sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, genel özellikleri ile ses bilgisi, yapı bilgisi.

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I – 2 Kredi
Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri öğretmek.

YDEN 102 Yabancı Dil II – English Language II – 2 Kredi
Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerileri bir üst seviyeye çıkarmak; öğrencilerin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme, yazma ve dil bilgisi konularındaki becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlamak.

ADE102 Arap Dili ve Edebiyatı II– Arabic Language and Literature II– 2 Kredi
Başta ilahiyatın temel branşları olmak üzere değişik alanlara ait klasik ve modern metinler okunarak, çevirileri ve çözümlemeleri yapmak

İLH 111 Kur’an Okuma ve Tecvid II – Qur’anic Reading and Tacvid II – 2 Kredi
Tecvîd kuralları: vakıf işaretleri, kalkale, teshîl, imâle, ihtilâs, revm, işmâm, tilâvet mertebeleri ve uygulamaları, tahkîk, tedvîr, hadr, lafzatullah, sekteler, “râ” harfinin kalın ve ince okunduğu durumlar; Ezber talimi: Duhâ, İnşirâh, Tîn, ‘Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâria, Tekâsür, Asr, Hümeze sureleri; Yüzüne okuma: Nebe’, Nâzi’ât, ‘Abese, Tekvîr, İnfitar, Mutaffifîn, İnşikâk, Bürûc, Târık, A’lâ, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl sûreleri.

İLH 115 Hadis Usûlü – Methodology of Hadith – 2 Kredi
Hadis usulü terimi, hadis usulü ilminin doğuşu, hadis usulünün kaynakları; hadis ve sünnet kavramları, hadis ve sünnetin unsurları, hadisin yapısı: sened ve metin; hadisin ve sünnetin dindeki yeri; rivayet: adabı, keyfiyeti, rivayetin sıfatı ve rivayet mahsulleri; ravinin vasıfları: adalet ve zabıt; tabakalar: sahâbe, tâbiûn, etbâu’t-tâbiîn; ravinin tenkidi: cerh ve tadil kavramları, prensipleri; hadislerin sınıflandırılması; kabul ve red açısından: makbul, merdud; râvi sayısı açısından: mütevatir, meşhur, âhad; müntehası/söyleyeni açısından: kudsi, merfu, mevkuf, maktu; sıhhat ve hüküm açısından: sahih, hasen, zayıf; teâruz açısından; uydurma/mevzu hadisler.

İLH 126 Tefsir Tarihi – History of Qur’anic Interpretation – 2 Kredi
Tefsir, te’vil, tercüme kavramları; tefsirin doğuşu: Hz. Peygamber’in tefsiri, Sahâbe tefsiri, Tâbiûn tefsiri; tâbiûn sonrası tefsir çalışmaları; tefsirde İsrâiliyyât; tefsirin tedvini; tefsir çeşitleri: mevziî tefsir, mevzûî tefsir; icmâlî tefsir, tafsîlî tefsir, rivayet tefsiri, meşhur rivâyet müfessirleri ve tefsirleri, dirayet tefsiri, meşhur dirâyet müfessirleri ve tefsirleri; tarihten günümüze tefsir ekolleri; mezhebi tefsir ekolü: Mu’tezile tefsiri, Şia tefsiri, Hâricî tefsiri; lügavî tefsir ekolü, işârî tefsir ekolü, fıkhî tefsir ekolü, ilmî tefsir ekolü, edebî tefsir ekolü, ictimâî tefsir ekolü, modernist tefsir ekolü; Türkçe meâl ve tefsir çalışmaları.

İLH 117 İslam İbadet Esasları – Basic Islamic Worships – 2 Kredi
Namaz ile ilgili hükümler, oruç ile ilgili hükümler, zekat ile ilgili hükümler, hac ile ilgili hükümler, hac ile ilgili hükümler, kurban ile ilgili hükümler, yeminle ilgili hükümler, helaller ve haramlarla ilgili hükümler, ibadetleri düzenleyen hükümlerle ilgili literatür.

İLH 118 İslam Tarihi I – Islamic History I – 2 Kredi
Hz. Peygamber’in vefatı, Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi, ridde savaşları, Kur’an’ın cem’i, İlk fetihlerin başlaması; Hz. Ömer’in halife seçilmesi, İslam devletinin kurumsallaşması; ases, kadı, berîd, irafet, muallimu’l-medine, valiyu’s-sûk, sâhibu’s-sicn ve benzeri kurumların oluşumu ve işlemesi, Hz. Ömer dönemi fetihleri, İslam şehirlerinin kuruluşu, şuranın oluşumu; Hz. Osman dönemi ve siyasi krizlerin oluşumu; Hz. Ali dönemi ve cemel ile sıffin savaşları; Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi ve Endülüs Emevileri dönemi.

TUR102 Türk Dili II – Turkish Language II – 2 Kredi
Noktalama işaretleri, yazım kuralları, Türkçe’nin cümle yapısı; sözlü ve yazılı anlatım türleri.

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II – 2 Kredi
Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri daha detaylı öğreterek yorumlanmasını sağlamak.

İLH 201 Kur’an Okuma ve Tecvid III – Qur’anic Reading and Tacvid III – 2 Kredi
Kur’an Kültürü: Kur’an’ın cüz, hizb gibi bölümlere ayrılması; hatim indirmenin fazileti ve usûlü; sûre ve âyetlerin sayısı, tertibi; Kur’an’ın yazımı, hareke ve noktalanması; Yüzüne okuma ve tecvid tahlilleri: Zâriyât, Tûr, Necm, Kamer, Rahman, Vâkıa, Hadîd, Mücâdele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cum’a, Münâfikûn sureleri; Ezber talimi: A’lâ, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl sûreleri.

İLH 202 Tefsir Usulü – Methodology of Qur’anic Interpretation – 2 Kredi
Tefsir Usulünün temel kaynakları; Vahiy: tanımı, mahiyeti, vasıtalı vahiy, vasıtasız vahiy; Kur’an lafzının lügat ve terim anlamı; Kur’an’ın nüzulü; Kur’an’ın yazılması, derlenmesi, Mushaf haline getirilmesi, Mushafların çoğaltılması; Kur’an yazısına hareke ve nokta konulması; ayet ve sûre kavramları, ayet ve sûrelerin tertibi; Yedi harf; Kıraat çeşitleri; Kur’an ilimleri: Kur’an’ın üslûbu, mübhemleri, garîbu’l-Kur’an, vücûh ve nezâir, Kur’an’da yeminler, muhkem ve müteşabih, hurûf-ı mukatta’a, Kur’an’ın i’câzı, müşkilü’l-Kur’an, münâsebâtü’l-Kur’an, fezâilü’l-Kur’an, mübhemâtü’l-Kur’ân, Kur’an’da kıssalar, nüzûl sebepleri, nâsih-mensûh; tefsir yöntemleri ve te’vîl çeşitleri.

İLH 203 Türk Din Musikisi ( Nazariyat) – Turkish Religious Music (Theoretics) – 2 Kredi
Genel müzik kavramından yola çıkarak, gerek İslam öncesi gerekse İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyeti’ndeki rolünü tarihi süreci dikkate alarak incelemek; Türklerin dünya müzik tarihindeki yeri, mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koydukları kaynak eserlerin tespit ve tahlili; klasik mûsikî nazariyatına ait eserlerin dinî mûsikî pratiğinin günümüz müzik anlayışındaki yeri ve rolünü irdelemek.

İLH 224 Hadis I – Hadith I – 4 Kredi
Orjinal hadis metinlerini doğru okuyarak anlaşılmasını sağlamak; Kütüb-i sitte kavramı, Kütüb-i sitte ismi altındaki eserlerin özellikleri, kütüb-i sitte eserlerinden farklı içerikte rivayet seçimi, seçme rivayetlerin sened ve metin açısından karşılaştırılması, rivayetler arasındaki farklılıkların nedenleri, ilgili rivayetlerin şerhlerin de yardımıyla güncel yorumları.

İLH 205 Mantık – Logic – 2 Kredi
Mantığın tanımı, akıl ilkeleri, mantığın diğer ilimlerle ilişkisi, mantık tarihi, Türkiye’de mantık çalışmaları, beş tümel, kategoriler, kavram, kavram çeşitleri, kavramlar arası ilişkiler, tanım, tanım çeşitleri, bölme, sınıflandırma, önerme, önerme çeşitleri, önermeler arası ilişkiler, çelişki, döndürme, kıyas, kıyas çeşitleri, kıyas şekilleri, tümden gelim, tümevarım, analoji, beş tümel, burhan, cedel, hitabet, şiir, muğalata.

İLH 206 Din Psikolojisi – Psychology of Religion – 2 Kredi
Din psikolojisine genel bakış, din psikolojisinin temel kavramları, genel psikoloji ve din psikolojisi, din psikolojisinde yeni gelişmeler, din psikolojisinin alanları, dini inanç, inançsızlık, dini şüphe, dini duygu, dini düşünce, dini tecrübe, dini gelişim, dini tasavvur, dua ve ibadet, dine dönüş, din değiştirme, mistisizm ve psikoloji, dini hayat ve benlik, şahsiyet ve dini tutumlar, insanın gelişimi ve din.

İLH 208 İslam Tarihi II – Islamic History II – 2 Kredi
İslam tarihinin temel kaynakları; İslam tarihinin tanımı, mahiyeti, sınırları; İslam öncesi Arap tarihinden kesitler, Mekke ve devlet yapısı, İslam öncesi Araplarda hukuk sistemi; Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti ile kurulan yeni devletin yapısı; Hz. Peygamber ve dış ilişkiler; İslam ve Gayri Müslimlerle ilişkiler; İslam Hukukunu kuruluşu ve gelişimi, İslam anayasa hukuku ve oluşumu; Kur’an tarihi; İslam eğitim tarihinden kesitler, İslam tıp tarihinden kesitler; felsefenin İslam alemine girişi ve yansımaları; İslam coğrafya tarihi ve önemi; Avrupa ve İslam; İslam ibadet tarihinden kesitler, Peygamber mescidi ve İslam toplumunun inşasındaki yeri; Arap kabileciliği ve toplumsal yansımaları, İslam ümmet anlayışı ve kazandırdıkları.

İLH 211 Kur’an Okuma ve Tecvid IV – Qur’anic Reading and Tacvid IV – 2 Kredi
İstiâze ve besmele vecihleri; sûreden sûreye geçiş vecihleri, kıraat imamları ve râvileri; tilâvet secdesi; Âsım kıraatı ve Hafs rivâyeti; Yüzüne okuma ve tecvid tahlilleri: Tegâbün, Talâk, Tahrîm, Mülk, Kalem, Hâkka, Meâric, Nûh, Cinn, Müzzemmil, Müddessir, Kıyâme, İnsan, Mürselât sûreleri; Ezber talimi: Âmenerrasûlü (Bakara, 285-286), Hüvallahüllezî (Haşr, 22-24), Mutaffifîn, İnşikâk, Bürûc, Târık sûreleri.

İLH 234 Hadis II – Hadith II – 2 Kredi
İmam Buhari ve Sahih’inin Vahyi Başlangıcı Bölümü’nden seçme rivayetler, imam Muslim ve Sahih’inin İman Bölümü’nden seçme rivayetler, İmam Ebu Davud ve Sünen’inin Taharet Bölümü’nden seçme hadisler, et-Tirmizi ve Sünen’inin Taharet Bölümü’nden seçme hadisler, en-Nesai ve Sünen’inden seçme hadisler, İbn Mace ve Sunen’inden seçme hadisler; rivayetlerdeki ziyadelerin ve merfu mevkuf ilişkisinin incelenmesi.

İLH 217 İslam Hukuk Usûlü I – Methodology of İslamic Law I – 2 Kredi
İslam hukuk usûlüne giriş, İslam hukuk usûlü literatürü ve tarihi; kaynak kavramı ve kaynak çeşitleri: Kur’an, sünnet, sahâbe kavli, amel-i ehl-i Medine, icma, kıyas, istihsan, maslahat, sedd-i zerai’, istishâb, örf, şer’u men kablenâ; hüküm ve hâkim kavramları, teklîfî hükümler, vad’î hükümler, mahkûmun aleyh, mahkûmun bih ve ehliyet kavramları, kaynaklardan hüküm çıkarma metodları, ictihad kavramı ve ilgili terimler.

İLH 229 Tefsir I – Exegesis I – 4 Kredi
Fâtiha sûresi tefsiri, Duhâ sûresi tefsiri, İnşirah sûresi tefsiri, Tîn sûresi tefsiri, Alak sûresi tefsiri, Kadr Sûresi tefsiri, Beyyine sûresi tefsiri, Zilzâl sûresi tefsiri, Âdiyât sûresi tefsiri, Kâri’a sûresi tefsiri, Tekâsür sûresi tefsiri, Asr sûresi tefsiri, Hümeze sûresi tefsiri, Fîl sûresi tefsiri, Kureyş sûresi tefsiri, Mâ’ûn sûresi tefsiri, Kevser sûresi tefsiri, Kâfirûn sûresi tefsiri, Nasr sûresi tefsiri, Tebbet sûresi tefsiri, İhlas sûresi tefsiri, Felak sûresi tefsiri, Nâs sûresi tefsiri, Ayetü’l-Kürsî tefsiri, Âmenerresûlü tefsiri, Lev enzelnâ tefsiri, Mü’minûn ilk on ayetin tefsiri, Cuma sûresi tefsiri.

İLH 220 Din Sosyolojisi – Sociology of Religion – 2 Kredi
Din sosyolojisinin konusu, metodu, tarihçesi, sistematik sorunları, din, birey, toplum, dini tecrübe, sosyal süreçler ve din, dini gruplar, sosyal kurumlar ve din, çeşitli toplum tiplerinde din, dini çoğulculuk, yeni dini hareketler.

İLH 221 Kelam Tarihi – History of Kalam – 2 Kredi
Kelam ilminin tanımı, konusu, amacı, önemi; kelam ilminin diğer İslami disiplinlerle ilişkisi; fıkıh ve kelam gibi İslami ilimlerin doğuşu; inanç konularında farklılaşma süreci; akaitten kelâma geçiş; mütekaddimin dönemi kelam ilmi, Ehl-i Sünnet kelamı; felsefi düşüncenin gelişmesi; sufi akımlar; müteahhirin dönemi kelam ilmi; Gazzali, mantık, felsefe, kelam, tasavvuf, felsefe ve kelamın birleşmesi: Fahreddin er-Razi, cem ve tahkik devri; kelam ilminde yenilik arayışları: Yeni ilm-i kelam; yenilikçi düşüncenin muhtevası.

İLH 222 Türk İslam Edebiyatı – Turkish Islamic Literature – 2 Kredi
“Edebî eser” tanımı, nazım ve nesirde üslûp ve şekil özellikleri; aruz, hece kalıpları; edebî sanatlar, edebî türler, din-edebiyat ilişkisi; Türk İslam edebiyatının kaynakları; tasavvuf ve edebiyat. Türk İslam Edebiyatı kavramı; İslamiyetin kabulünden itibaren yüzyıllara göre Türk Edebiyatının dönemlerini, ilgili eserler ve özelliklerini metinler üzerinde uygulamalarla incelemek.

İLH 223 İslam Sanatları Tarihi – History of Islamic Arts – 2 Kredi
Sanat kavramı ve sanatın dalları, İslam sanatının doğuşu, gelişmesi ve karakteri; İslam’ın sanata bakışı; Müslüman Türklerde estetik anlayışı ve sanat faaliyetleri; Büyük Selçuklu dönemi mimarisi, Anadolu beylikleri dönemi mimarisi, Anadolu Selçuklu dönemi mimari eserleri, Osmanlı dönemi mimarisi, Erken dönem Osmanlı eserleri, Klasik dönem Osmanlı mimarisi; mimaride süsleme: çini, hat, kalem işi, taş işçiliği; Türk kitap sanatları: tezhip, minyatür, ebru ve cilt.

İLH 301 Kur’an Okuma ve Tecvid V – Qur’anic Reading and Tacvid V – 2 Kredi
Tecvîd: Hafs rivayetinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar: “Selâsile” (İnsan, 4), “Kavârîra” (İnsan, 15-16), “Elem Nahlükküm” (Mürselât, 20), “Mecrêhâ” (Hûd, 41), “Bestaten” (Bakara, 69), “Yebsütu” (Bakara, 245), “Elmüsaytırûn” (Tûr, 37), “Bimüsaytır” (Gâşiye, 22) , Sekteler, “Mâliyeh” (Hâkka, 28-29), “Âzzekerayni” (En’âm, 143-144), “Âl-âne” (Yûnus, 51, 91), “Âllahü” (Yûnus 59, Neml 59), “Yelhezzâlike” (Arâf, 176), “İrkemme’anâ” (Hûd, 42), “Lâ Te’mennâ” (Yûsuf, 11), “Ea’cemiyyün” (Fussılet, 44); Yüzüne okuma ve tecvîd tahlilleri: İsrâ, Kehf, Meryem, Tâhâ sûreleri; Ezber: ‘Abese, İnfitâr, Tekvîr, Nâzi’ât sûreleri.

İLH 302 Sistematik Kelam I – Systematic Kalam I – 4 Kredi
Bilgi Problemi, bilgi kaynakları, bilgi türleri, ilham-sezgi; varlık, varlık türleri, ilgili kavramlar; dini hükümler; Kelam’da delil, türleri ve delillendirme yöntemleri; Tanrı’nın varlığı: Tanrı’nın varlığına dair deliller; ilahi sıfatlar meselesi; nübüvvet meselesi, nübüvvetin temelleri, mucizeler; kutsal kitaplar, Eski ve Yeni Ahid, Kur’ân’ın genel özellikleri.

İLH 305 Tasavvuf I – Sufism I – 2 Kredi
Mistisizm ve tasavvuf, tasavvufun özellikleri, sûfî ve tasavvuf kelimelerinin kökeni, tarifi, mahiyeti, konusu, gayesi ve klasik kaynakları, diğer İlimlerle münasebeti; tasavvuf tarihi ve dönemleri: zühd, tasavvuf, tarikatlar dönemi; tasavvuf kavramları, ibadet ve ahlaka dair temel kavramlar, seyr u sülûk kavramları, kalbî ve vicdânî kavramlar, ma’rifet ve bilgi kavramları.

İLH 306 İslam Medeniyeti Tarihi – History of Islamic Civilization – 2 Kredi
İslam Medeniyet tarihinin temel kaynakları; medeniyet kavramının tanımı, mahiyeti, İslam medeniyet tarihinin sınırları, İslam medeniyetinde ibadet müesseseleri, İslam medeniyetinde şehir, İslam medeniyetinde vakıf ve vakıf müesseseleri; bir İslam müessesesi olarak hilafet; İslam eğitim kurumları, medreseler, İslam Medeniyetinin dayandığı temel düsturlar, İslam medeniyetinin gerileme nedenleri.

İLH 307 İslam Hukuk Usûlü II – Methodology of Islamic Law II – 2 Kredi
Lafızların manalara delâletleri: Konulduğu manaya delâleti bakımından, açıklık-kapalılık bakımından, delâletin hakikat-mecaz, sarih-kinaye olması bakımından, delâletin şekli bakımından lafızlar; içtihat, müçtehit, taklit, mukallit, telfik kavramları.

İLH 308 Felsefe Tarihi – Phylosophy History – 2 Kredi
Temel kaynaklar ve kavramlar; pre sokratik filozoflar, sofistler ve Sokrates, Eflatun’un felsefesi, Eflatun’un devlet adlı eseri ve tahlili, Aristoteles’in felsefesi, Aristoteles’in politika adlı eseri ve tahlili, Eflatun ve Aristoteles felsefelerinin karşılaştırılması, Hellenistik felsefe, stoa felsefesi, epikürcülük, eklektik okullar, şüpheciler, platoncular, yeni platonculuk, ortaçağ batı felsefesi.

İLH 319 Tefsir II – Exegesis II – 2 Kredi
Yâsîn sûresi tefsiri, Mülk sûresi tefsiri, Nebe’ sûresi tefsiri, Hucurât sûresi tefsiri, Kıyâme sûresi tefsiri, Bakara, 152-157. Ayetlerin tefsiri; Bakara, 177. Ayetin tefsiri; Bakara, 183-186. Ayetlerin tefsiri, Âl-i İmrân, 1-9 ve 92-97. ayetlerin tefsiri, Tevbe, 111-112. Ayetlerin tefsiri, İsrâ, 31-40. ayetlerin tefsiri, Nûr, 30-31.ayetlerin tefsiri, Furkân, 61-71. ayetlerin tefsiri, Hadîd, 20-24. ayetlerin tefsiri.

İLH 300 İslam Hukuku I – Islamic Law I – 4 Kredi
İslâm hukukunda kavramlar, kaynaklar ve tarihsel gelişim; Şahıs hukuku: kişiliğin başlaması, sona ermesi; ehliyet ve çeşitleri; tüzel kişilik, temsil; İslam aile hukuku: tarihi, kanunlaştırılması; nişan, nikah, nikah akdi: rükünleri ve şartları, sonuçları; evlenme engelleri; doğum ve neseb, velayet; evliliğin sona ermesi, boşanma çeşitleri, boşanmanın sonuçları, iddet; İslam miras hukuku: miras sebepleri, mirasın taksimi, miras engelleri; İslam ceza hukuku: suçlar, suçların özellikleri, cezayı düşüren haller, had cezaları, öldürme ve yaralama, tazir cezaları.

İLH 311 Kur’an Okuma ve Tecvid VI – Qur’anic Reading and Tacvid VI – 2 Kredi
Tecvîd: Mazi ve emir fiillerde vasl hemzesinin vasl ve ibtidada okunuşu, isimlerde vasl hemzesinin vasl ve ibtidada okunuşu, harflerde vasl hemzesinin vasl ve ibtidada okunuşu; Yüzüne okuma ve tecvîd tahlilleri: Enbiyâ, Hacc, Mü’minûn, Nûr ve Furkan sureleri; Ezber: Elif lâm mîm (Bakara, 1-5), Âyetü’l-Kürsî (Bakara, 255), Fetih, 28-29, İnne fî halkıssemâvâti (Âl-i İmrân, 190-194), Nebe’ sûresi.

İLH 312 Sistematik Kelam II – Systematic Kalam II – 2 Kredi
İnsan ve fiilleri, İlgili kavramlar; İmamet ve siyaset, ilgili kavramlar; Sem’iyyât konuları: Giriş, melekler, kıyamet alâmetleri: Mesih ve nüzûlü İsa, Mehdi ve Deccal vd.; Kıyametin kopması: Ba’s ve haşir, hesâb, mîzân, sırat, havz, a’râf ve şefaat, cennet ve cehennem; kader ve irade problemi, iman-küfür konuları, iman ve eylem; şirk, fısk, nifak ve tekfir kavramları, fetret problemi.

İLH 315 Tasavvuf II – Sufism II – 2 Kredi
Tasavvuf kurumları, seyr u süluk usullerine göre tarikatlar, tarikatların sosyal fonksiyonları, başlıca büyük tarikatlar: Kadiriyye, Yeseviyye, Rifaiyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Şazeliyye, Bektaşiyye, Mevleviyye, Bedeviyye, Desûkiyye, Nakşibendiyye, Halvetiyye, Bayramiyye; tekkeler ve zâviyeler, tekkelerin sosyal hizmetleri, tekkelerde eğitim, fütüvvet ve ahilik teşkilatı; tasavvufî düşüncenin meseleleri, tasavvufî düşüncede varlık, bilgi (ma’rifet) ve insan; amelî tasavvufun meseleleri, keramet, rüya, ricâlü’l-gayb, silsile, icâzet, istimdâd, tevessül, teveccüh ve râbıta.

İLH 320 İslam Felsefesi Tarihi – History of Islamic Phylosophy – 4 Kredi
Temel kaynaklar ve karvramlar; ilimler tasnifi, İslam felsefesinin doğuşu ve gelişimi; tercüme hareketleri; Kindî, Farâbî, İbn Sînâ öncesi filozoflar, İbn Sînâ, İbn Sînâ sonrası dönem; kelam, tasavvuf, bazı temel problemler.

İLH 321 İslam Mezhepleri Tarihi – History of Islamic Sects – 2 Kredi
İslam Mezhepler Tarihi Bilimi’nin tanımı, amacı, konusu, terminolojisi (fırka-fırak, mezhep, mille-milel, nihle-nihal vb.), temel inceleme alanları, temel kaynakları, özellikleri; mezheplerin doğuşunda etkili olan temel faktörler; Haricilik ve alt kolları; Şia: Zeydiyye ve alt kolları; İsmailiyye ve alt kolları; İmamiyye-İsna Aşeriyye ve alt kolları; Mu’tezile ve alt kolları; Ehl-i Sünnet: Ehl-i Re’y, Ehl-i Hadis, Eş’arilik, Maturidilik, Dürzilik, Nusayrilik, Yezidilik, Vehhabilik, Babîlik-Bahâîlik, Kadiyanilik.

İLH 401 Kur’an Okuma ve Tecvid VII – Qur’anic Reading and Tacvid VII – 2 Kredi
Tilâvette vasl, vakf, ibtidâ; Yüzüne okuma ve tecvîd tahlilleri: Zümer, Mü’min, Fussılet, Şûrâ sureleri; Ezber talimi: Yâsîn suresi 1, 2, 3. sayfalar.

İLH 402 Din Eğitimi – Religious Education – 2 Kredi
Din, eğitim, din eğitimi kavramları; Din eğitimi biliminin tanımı; Din eğitimi biliminin doğuşu ve doğuşunu geciktiren faktörler; Din eğitimi biliminin dini problemi; Din eğitimi biliminin konusu, alanı, tarihi, metotları; Din eğitimi biliminin temelleri; Din eğitimi biliminin ilgili olduğu bilimler; Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki yeri; İslam eğitiminin hareket noktası; Fıtrat kavramı; insanın özellikleri: Hâkimiyet, bozgunculuk, zalimlik, azgınlık, acelecilik, cahillik, sevgi, cinsellik, inanma duygusu, merhamet, adalet, iffet; İslam eğitiminin prensipleri: İrsiyet, çevre, tekâmül, hürriyet, denge, sevgi, ceza, hidayet prensipleri; İslam eğitiminin metotları: Anlatım, soru-cevap, gözlem, tartışma, kıssa, örnek sunma metotları; İslam eğitiminin hedefleri; Hz. Peygamber’in eğitim ilke ve metotları

İLH 403 Hitabet ve Mesleki Uygulama – Oratory and Professional Practice – 2 Kredi
Hitabet, tanımı, konusu ve gayesi, tarihçesi, dînî hitabetin fikrî temelleri, çeşitleri, mabed içi dînî hitabet, hutbe, vaaz, mabed dışı dînî hitabet, konferans, sohbet, sesli ve görsel medyada dînî konuşmalar, hatiplik ve vaizlik, hatipte ve vaizde bulunması gereken özellikler, dînî hitabette yararlanılacak kaynaklar, dînî gün ve merasimlerde yapılacak konuşmalar ve dualar.

İLH 404 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi – Islamic Ethical Principles and Phylosophy – 2 Kredi
Temel kaynaklar ve kavramlar; Ahlak ilminin tanımı, gayesi, diğer ilimlerle ilişkisi; temel ahlak teorileri, İslam ahlak ilminin doğuşu, gelişimi; Gelenekçi ahlak: İmam Buhari, Mâverdi, İbn Hazm; Tasavvufçu ahlak: Gazzâlî; Felsefî ahlak: Farabi, İhvân-ı Safa, İbn Sîna, İbn Miskeveyh, Tûsî, Kınalızade; temel erdemler ve kötü huylar.

İLH 400 İslam Hukuku II – Islamic Law II – 4 Kredi
Eşya hukukuna giriş; ayni ve şahsi hak; mal ve mülkiyet kavramları, mülkiyeti kazanma yolları, mülkiyeti sınırlayan haller, sınırlı aynî haklar ve ipotek; irtifak hakları, rehin, zilyedlik; borçlar hukukuna giriş: borç kavramı, borcun unsurları, borcun kaynakları, tek taraflı iradenin borç doğurması; akit: akdin kuruluş şartları, akdin sıhhat şartları, sıhhat ve butlan, haksız fiiller, haksız iktisap, borcun sonuçları ve ortadan kalkması; yargılama hukukuna giriş, kaza kavramı ve hüküm; İslam yargılama hukukunun temel ilkeleri, tarihi süreç; mahkeme ve dava, mahkeme çeşitleri, dava çeşitleri, ispat vasıtaları, infaz.

İLH 411 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII – Qur’anic Reading and Tacvid VIII – 2 Kredi
Kur’an eğitim ve öğretim metotları; tecvîd öğretim metotları; Yüzüne okuma ve tecvîd tahlilleri: Zuhruf, Duhân, Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucurât, Kâf sureleri; Ezber talimi: Yâsîn suresi 4, 5, 6. Sayfalar, Mülk sûresi.

İLH 417 Dinler Tarihi – History of Religion – 4 Kredi
Dinler Tarihi’nin tanımı, konusu ve metotları, diğer disiplinlerle ilişkisi; Batıda, İslam dünyasında ve Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar; dini kökenine ilişkin tartışmalar ve önemli teoriler; dinlerin tasnifi: monoteizm, geleneksel dinler; geleneksel dinlerin ana kavramları, eski Türk dinlerinin temel inanç ve kavramları; Hinduizm’in kutsal metinleri, Hinduizm’de tanrı anlayışı ve kast sistemi; Gotama Buda’nın hayatı ve öğretileri, Budizmin kutsal metinleri ve temel inançları.

İLH 418 Din Felsefesi – Phylosophy of Religion – 2 Kredi
İslam teolojisinde İlâhî kemâl sıfatları; İbn Sînâ ve Aquinas gibi filozoflara göre Tanrı’nın sıfatları; Tanrı’nın sıfatlarının uyumu; teolojik önermelerin anlamı; dini çeşitlilik ve dini çoğulculuk; Sûfîlikte diğer dinlere bakış, İbn Arabî’nin dinlerin çeşitliliğine bakışı; kelamcıların iman anlayışları ve dışlayıcılık; S.H. Nasr’ın dini çeşitliliği izahı, Türkiye’de çoğulculukla ilgili yeni tartışmalar.

İLH 419 Bitirme Ödevi – Final Project – 2 Kredi
Bitirme ödevi kavramı, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma ve kaynak; İslami ilimlerin klasik ve modern kaynakları, bilimsel ödev konu ve kaynaklarının seçimi, bilimsel ödev konu planının hazırlanması, bilimsel ödev yazımı, bilimsel ödev teslimi.

İLH 304 Osmanlı Türkçesi – Ottoman Turkish – 2 Kredi
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, Türkçe imla kuralları ve özellikleri, eklerin ve köklerin yazılışı; Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerin yapıları, Arapça mastarlar ve mastarlardan türemiş kelimeler, Arapça izâfet ve birleşik şekiller; Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça kelimeler ve şekiller, tamlamalar ve birleşikler; metinler üzerinde uygulamalar.

İLH 341 Tasavvuf Musikisi – Sufi Music – 2 Kredi
Tasavvuf mûsikîsinde uygulanan formları detaylı bir biçimde öğretmek ve icra etmek; Hz. Mevlânâ, Yunus Emre, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Şems-i Sîvâsî, Aziz Mahmûd Hüdâî gibi mutasavvıf şairlerin hayatları ve bestelenmiş eserleri öğretmek; Sabâ, uşşak, rast, segah ve hicaz makamlarının teorik ve pratik öğretimi.

İLH 343 Yaygın Öğretimde Hadis – Hadith in Non-Formal Education – 2 Kredi
Yaygın ve örgün öğretim arasındaki farklar, yaygın öğretim kurum ve kuruluşları, hadis öğretimine katkıları, kullanılan kaynaklar, sorunları ve çözümleri.

İLH 344 Günümüz İslam Ülkeleri I – Islamic States in our Time I – 2 Kredi
İslam Ülkeleri ifadesinin içerik alanları, Osmanlı’nın dağılması ve yeni ülkelerin ortaya çıkışı, belli başlı İslam ülkeleri, İslam ülkelerinin tarihi, coğrafi yapıları, birbirleriyle ilişkileri, diğer ülkelerle ilişkileri, dış siyasetleri, iç politikaları, yer altı kaynakları, nüfus yapıları, üye oldukları uluslararası örgütler, tarihi ve turistik mekanları, demoğrafik yapıları, yönetim biçimleri ve yönetim anlayışları, dini ve siyasi yapılanmaları.

İLH 345 İslam Mantık Tarihi – History of Islamic Logic – 2 Kredi
Aristoteles ve mantık; Stoa Okulu, Kindi ve Mantık; Farabi ve Mantık; İbn Sina ve Mantık; Gazali ve Mantık; İbn Rüşt ve Mantık; Razi ve Mantık; Urmevi ve Mantık; İbn Hazm ve Mantık; Amidi ve Mantık; Şafii ve Mantık; Eşari ve Mantık; Maturidi ve Mantık; Cüveyni ve Mantık; Gelenbevi ve Mantık; Abdullah Enveri ve Mantık; İzmirli İsmail Hakkı ve Mantık.

İLH 346 Klasik Fıkıh Metinleri – Classical Fıqh Texts – 2 Kredi
Fıkıh literatürünün tarihsel gelişim süreci; Seçme metin: el-Asl (İlk dönem); Seçme metin: el-Ümm (İlk dönem); Hanefî mezhebinde metin ve şerh literatürü; Seçme metin: el-Hidaye; Seçme metin: el-Bedâiu´s-sanai´; Mâlikî mezhebinde metin ve şerh literatürü; Seçme metin: Muhtasarul-Halîl-eş-Şerhul-kebîr; Şâfiî mezhebinde metin ve şerh literatürü; Seçme metin: el-Mühezzeb-el-Mecmû; Hanbelî mezhebinde metin ve şerh literatürü; Seçme metin: Muhtasarul-Hıraki-el-Muğnî; Zahirî mezhebi furu eserleri: el-Muhallâ; Mukayeseli fıkıh literatürü: Bidayetü’l-müctehid.

İLH 322 Tefsir Metinleri – Qur’anic Exegetical Texts – 2 Kredi
Taberî’den seçme metinler; Râzî’den seçme metinler; Kurtubî’den seçme metinler; Beydâvî’den seçme metinler; Ebû Hayyân’dan seçme metinler; İbn Kesir’den seçme metinler; Ebussuûd’dan seçme metinler; Reşid Rızâ’nın Menâr tefsirinden seçme metinler; Elmalılı’nın tefsirinden seçme metinler; Seyyid Kutub’un Fî Zılâli’l-Kur’ân tefsirinden seçme metinler; Tâhir b. Âşûr’un tefsirinden seçme metinler; Mevdûdî’nin Tefhîmu’l-Kur’ân’ından seçme metinler.

İLH 323 Batıda İslam Araştırmaları – Islamic Studies in the West – 2 Kredi
Batı ve doğu ayırımı, ayırımın temel mantığı, Batı’nın İslam algısı, İslamiyet ile ilgili ilk tepkiler ve çalışmalar; oryantalizmin ortaya çıkışı, ilişkilere etkisi, önemli şahsiyetler ve günümüze etkileri; Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri.

İLH 324 Günümüz Felsefe Akımları – Contemporary Philosophical Movements – 2 Kredi
Hümaniter Bilimlerin Yükselişi: Herder, Schleiermacher, Dilthey ve Hermeneutik, Hegel ve Tarihsel Diyalektik, Tarihsel Materyalizm: Marks ve Engels, Varoluşculuk: Kierkegaard, Darwin, Nietzche, Sosyaliz ve Faşizm, Freud ve Psikanaliz, Sosyal Bilimlerin Yükselişi, Auguste Comte, Emile Durkheim; Max Weber.

İLH 326 Çağdaş İslam Akımları – Contemporary Islamic Movements – 2 Kredi
Din, mezhep, akım, cemaat, kült, dini grup kavramları; Türkiye ve dünyadaki çağdaş İslami akımların ortaya çıkış sebepleri, temel ilkeleri, gelişimleri, İslam düşüncesi ve algısına katkıları ve mevcut durumları; Selefilik, Kadıyanilik, Babilik-Bahailik, Alevilik-Bektaşilik, Nurculuk, Süleymancılık, Cemaat-i Tebliğ, İhvanü’l-Müslimin.

İLH 327 Mantık ve İslami İlimler – Logic and Islamic Science – 2 Kredi
Mantık nedir? Mantığın tarihi gelişimi, İslam dünyasında mantık gelişimi, Müslüman mütefekkirler ve mantık, mantık fıkıh ilişkisi, mantık kelam ilişkisi, mantık tasavvuf ilişkisi, mantık hadis ilişkisi, mantık tefsir ilişkisi.

İLH 328 Klasik Tasavvuf Metinleri – Classical Texts in Sufism – 2 Kredi
Muhâsibî ve er-Riâye, Ebû Nasr Serrâc ve el-Lüma’, Kelâbâzî ve et-Taarruf, Ebû Tâlib Mekkî ve Kutü’l-kulûb, Sülemî ve Tabakatü’s-sûfiyye, Hargûşî ve Tehzîbü’l-esrâr, Kuşeyrî ve er-Risâle, Hucvîrî ve Keşfü’l-mahcûb, Sircânî ve el-Beyâz ve’s-sevâd, Gazzâlî ve İhyau ulûmi’d-dîn, Sühreverdî ve Avârifü’l-maârif, Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Fusûsu’l-hikem, Mevlânâ Celaleddin Rûmî ve Mesnevî, İmam Rabbânî ve Mektûbât, Abdurrahman Câmî, Nefehatü’l-üns (trc. Lamii Çelebi).

İLH 329 Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri – Scientific Writing and Research Techniques – 2 Kredi
Bilimsel Yazının Mahiyeti, Bilimsel Yazıda Problem Alanı Belirleme ve Araştırma Evresinin Oluşturulması, Bilimsel Yazıda Kullanılan Araştırma Teknikleri (Literal Tarama, Katalog İnceleme, Olay İncelemesi, Anket, Ansiklopedik Maddeler Eşliğinde Genel Hattı Ortaya Koyma, Fişleme, Tez başlığı seçme, İçindekiler ve Önsöz” Yazımı Hakkında Teknik Bilgiler, Giriş Yazımı Konusunda Teknik Bilgiler, Bilimsel Yazılarda Ana Konunun Kategorize Edilmesi, Sonuç ve Bibliyografya Hazırlama Teknikleri, Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (APA), Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (MLA ve CHICAGO), Genel Gramer Bilgisi, Noktalama İşaretleri, Tez Önerisi Hazırlama Kuralları, Bitirme Tezi Örneği İnceleme, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Örneklerini İnceleme.

İLH 330 Hitabet ve İletişim – Oratory and Communication – 2 Kredi
İletişimin önemi, beden dilini kullanma, iletişimin psikolojik-sosyal boyutu ve dikkat edilecek unsurlar, iyi bir hitabetin ipuçları, nefes kullanımı, nefes eğitimi, konuşmada vurgu ve tonlama, uygulamalı konuşma pratikleri, sunum nasıl yapılır, kitle önünde konuşma teknikleri, muhatabı ikna etme yolları, doğru ve güzel konuşmanın kişiye ve topluma kazandırdıkları, konuşma kusurları, konuşmada dikkat edilecek hususlar.

İLH 331 Günümüz İslam Ülkeleri II – Islamic States in Our Time II – 2 Kredi
İslam Ülkeleri ifadesinin içerik alanları, Osmanlının dağılması ve yeni ülkelerin ortaya çıkışı, belli başlı İslam ülkeleri, İslam ülkelerinin tarihi, coğrafi yapıları, birbirleriyle ilişkileri, diğer ülkelerle ilişkileri, dış siyasetleri, iç politikaları, yer altı kaynakları, nüfus yapıları, üye oldukları uluslararası örgütle, tarihi ve turistik mekanları, demoğrafik yapıları, yönetim biçimleri ve yönetim anlayışları, dini ve siyasi yapılanmaları.

İLH 405 Din Hizmetlerinde iletişim ve Rehberlik – Communication and Guidance in Religious Services – 2 Kredi
Din, iletişim ve dini iletişim kavramları; iletişim türleri, unsurları, mahiyeti ve önemi, amaçları; İletişim hataları, Kur’an’da iletişim; Allah’ın kâinatla iletişimi, Peygamberlerin insanlarla iletişimi, din eğitimcilerinin halkla iletişimi; Dini iletişimin unsurları; Dini iletişimin alanı ve ilkeleri; Dini iletişim engelleri; Dini İletişimde beden dili; Dini iletişimin ilke ve metotları; Hz. Peygamber’in iletişim ilkeleri; Rehberlik, dini rehberlik kavramları; Din-birey-kişilik ilişkisi; Rehberlik ve psikolojik danışma; Rehberliğin ilkeleri; Rehberlik çeşitleri; Din Hizmetleri ve dini danışma; Kur’an’da dini rehberliği ifade eden kavramlar; Dini danışma ve rehberliği gerektiren hususlar; Dini danışma çeşitleri; Dini danışma ve rehberliğin ilkeleri; Dini danışma teknikleri; Hz. Peygamber’in genel danışmanlık prensipleri ve metotları.

İLH 407 Din Psikolojisinin Problemleri – Problems of the psychology of religion – 2 Kredi
Genel psikolojide temel sorunlar; Din psikolojisinde temel sorunlar; Spiritualist psikoloji akımları; nöro-teolojik yaklaşım; din ve ruh sağlığı; parapsikoloji; ben ve ötesi psikoloji.

İLH 408 Çağdaş Mistik Akımlar – Contemporary Mystic Movements – 2 Kredi
Tasavvufa ve mistik ekollere genel bir bakış; Osmanlı son döneminde tasavvufî hareketler, yayınlar ve meclis-i meşâyih; tekkelerin kapatılması ve yankıları; Cumhuriyet döneminde tasavvufi yayınlar ve ekoller; Nakşbendiyye, Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye, Bektâşiyye ve diğer mistik ekoller; Batı’da (Avrupa-Amerika) tasavvufî ve mistik akımlar; Batı’daki ihtida hareketlerinde sûfîlerin rolü; Hint Alt-Kıtasında tasavvufî hareketler; Orta Asya ve Kafkaslar’da tasavvufi hareketler; Orta Doğu ve diğer İslam Ülkelerinde tasavvufî hareketler; Kuzey Afrika’da tasavvufi-mistik akımlar; tasavvufî ekoller ile dini cemaatlerin farkı

İLH 409 Hadis Tenkit Metotları – Methods of Hadith Criticism – 2 Kredi
Klasik hadis usulünün yeterliliği, klasik hadis usulüne yöneltilen eleştiriler, metin tenkidinin doğuşu ve yeni hadis usulü inşa çalışmaları; rical kaynaklarının rivayetlerin sıhhatinin tespitindeki rolü ve yeni yaklaşımlar; metin tenkidi kriterleri ve yeterlilikleri; pozitif bilimlerin hadis tenkidine uygulanabilme olasılığı ve yeni yaklaşımlar; rivayet tenkidinde farklı disiplinlerden yararlanma imkanları ve sorunları.

İLH 425 Çağdaş İslam Düşünürleri – Contemporary Muslim Thinkers – 2 Kredi
Çeşitli perspektiflerden modernizm; Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Nakip al-Attas, Seyyid Huseyin Nasr, Fazlurrahman, Roger Garaudy, Malik bin Nebi, Cevdet Said, Seyyid Kutup, Nurettin Topcu, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç.

İLH 426 Hitabet ve Din – Oratory and Religion – 2 Kredi
Din hizmetlerinde hitabetin yeri ve önemi; dinî hitabet ve çeşitleri, dinî hitabetin ilkeleri; Kur’an’da hitabet ilkeleri, sünnette hitabet ilkeleri, tebliğ, dâvet ve irşadda genel ilkeler; imam-hatipliğin anlam ve önemi; din hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler, din hizmetlerinde kendini ve hedef kitleyi tanıma, din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunlar, din hizmetlerinde iletişim, din hizmetlerinde iletişim sorunları, dinî hitabette kaynak seçimi, dinî hitabet türlerine örnekler, dinî hitabet uygulamalarındaki eksikler ve yanlışlar.

İLH 420 Çağdaş Türk Düşüncesi – Contemporary Turkish Thought – 2 Kredi
Temel kaynaklar ve kavramlar; çağdaş Türk düşüncesi nasıl ele alınabilir?, Yusuf Akçura: üç tarz-ı siyaset; Ziya Gökalp: Türkleşmek, islamlaşmak muasırlaşmak; Ahmed Muhiddin: Modern Türklükte kültür hareketleri; Tanzimat fikri ve rejim meselesinin tartışılmaya başlanması; meşrutiyet fikri ve siyasi düşüncenin değişmesi; meclis ve anayasa fikirleri, cumhuriyet devrine intikal eden miras, meşrutiyet / Said Halim Paşa: metin ve tahlil, dini mücedditler / Mustafa Sabri: metin ve tahlil, kanun-i esasi.

İLH 421 Günümüz Fıkıh Problemleri – Contemporary Problems of Islamıc Law – 2 Kredi
Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde ilke ve yöntemler, ibadet hayatına ilişkin problemler, aile hayatına ilişkin problemler, gıda maddeleri ve bağımlılıklar, tıbbî uygulamalar, eğlence, spor, sanat, ticarî hayat, faiz, kredi ve finans işlemleri, menkul kıymetler, gayr-i müslimlerle ilişkiler, dini düşüncede değişim ve tecdid.

İLH 422 Yaşayan Dünya Dinleri – Living Religions of World – 2 Kredi
Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve özellikleri; din kavramı, din tanımları ve tasnifleri; Hinduizm: tarihi, inanç esasları, bugünkü durumu; Budizm: tarihi, inanç esasları, bugünkü durumu; Cayinizm, Sih Dini: tarihleri, inanç esasları; Konfüçyanizm-Taoculuk: tarihleri, inanç esasları, bugünkü durumları; Şintoizm ve Zen Budizm: tarihleri, inanç esasları, bugünkü durumları; Yahudilik: tarihi, inanç esasları; Hıristiyanlık: tarihi ve inanç esasları; Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı; İslam: tarihi, İslam´ın inanç esasları, İslam´ın diğer dinlere bakışı.

İLH 423 Günümüz Hadis Problemleri – Contemporary Hadith Problems – 2 Kredi
Hadisin dindeki yeri, kaynak değeri, kaynaklara güven meselesi, metodoloji meselesi, çağdaş imkanlardan istifade yolları; Türkiye’de ve İslam aleminde hadis tartışmaları, resmi ve gayri resmi hadis öğretiminde karşılaşılan problemler, din hizmetlerinde hadislerden yararlanma, hadis inkarcılığı; hadis araştırmalarında karşılaşılan bazı zorluklar ve çözüm arayışları; Türkiye’de tartışılan bazı rivayetler ve yaklaşımlar.

İLH 424 Türk Kelamcıları – Turkish Theologians – 2 Kredi
Türklerin İslami ilimlere ve Kelam ilmine katkıları, İmam Ebu Muhammed el-Mâtürîdî (ö.333/944), Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî (ö. 493/1100), Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115), Nûreddin es-Sâbûnî (ö. 580/1184), İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1457), Hayâlî Ahmed Efendi (875/1470), Hocazâde (ö. 893/1488) ve Kestelî (ö. 901/1495), Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi (ö. 1098/1687), Yeni İlm-i Kelam Dönemi: Genel özellikleri, Abdüllatif Harpûtî, İzmirli İsmail Hakkı, Ömer Nasûhî Bilmen, Arapgirli Hüseyin Avni, Hüseyin Atay, Bekir Topaloğlu.-

İLH 427 Değerler Eğitimi – Education of values – 2 Kredi
Değer kavramının tanımları, anlam çerçevesi ve farklı alanlarla ilişkisi; değerlerin kazanılma süreçleri (aile, okul, toplum, medya vb.); ahlak-değerler ve eğitimi; değer aktarımı ve değerin ortaya çıkarılması; okul kültürü ve değer eğitimi; okullarda hoşgörü, doğruluk vb. belirli değerlerin öğretimin değerlendirilmesi; ampirik çalışmalara göre Türk gençlerinin değerleri; ampirik çalışmalara göre Türk halkının dini ve ahlaki değerleri.

İLH 429 Klasik Siyer Metinleri – Classical Sirah Texts – 2 Kredi
Abdürrezzâkın Kitâbül-Meğâzîsi’nden seçme metinler; Musa b. Ukbe’nin Kitâbül-Meğâzîsi’nden seçme metinler; İbn İshâk’ın Sîreti’nden seçme metinler.

Eğitim Bilimine Giriş - Introduction to Education – 3 kredi
Eğitimde temel kavramlar, Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yapısı, öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelisimi, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimde çağın sorunları, bu sorunlara eğitim alanında çözümler, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin hukuksal dayanakları, eğitimin teknolojik temelleri. Ayrıca eğitimin dünyadaki gelişimi ve Türkiye’deki eğitimin tarihsel süreç içindeki gelişimi ve eğitimde araştırma yöntemleri

Eğitim Sosyolojisi – Sociology of Education – 3 kredi
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vb; Sosyolojinin Tanımı, Diğer Bilimlerle İlişkileri, Sosyolojinin kurucuları ve eğitim görüşleri, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, eğitim alanındaki sosyolojik teoriler, sosyal çatışma teorisi ve eğitim yabancılaşma ve eğitim toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve eğitime etkileri, Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul. toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet, okul ve aile ilişkisi

Eğitim Psikolojisi – Psychology of Education – 3 kredi
Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve alanları, Bedensel ve Psikomotor gelişim, Psikoseksüel gelişim, Psikososyal gelişim, Dil Gelişimi, Bilişsel gelişim, Moral gelişim, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Klasik koşullanma, Bitişiklik ve Bağlaşım Kuramı, Edimsel Koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme ve Nörofizyolojik kuram, Güdülenme, Gestalt Kuramı

Gelişim Psikolojisi – Developmental Psychology – 3 kredi
Gelişim kavramı; modelleri, teorileri ve araştırma yöntemleri itibariyle incelenir. Fiziksel, motor, algı, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, ergenliğe geçiş konularını içermektedir. Ergenlikten yaşlılığa insanın gelişimi ve dönemlere has psikolojik özellikleri üzerinde durulur. Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılıktaki fiziksel ve bilişsel değişiklikler ve özellikleri ile sosyal ve kişilik gelişimleri incelenmektedir. Dönemlere has duygu durumları, duygu durum problemleri ve olası başa çıkma yolları bu dersin kapsamını içermektedir.

Öğretim İlke ve Yöntemleri – Principle and Methods of Teaching – 3 kredi
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, hedef, davranış ve kazanım kavramları, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri