Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlahiyat Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır. Programa başlamadan önce Arapça yeterlilik sınavlarında başarılı olma veya 1 sene zorunlu Arapça Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, Fakültede eğitim dili %30 Arapça olduğu için Arapça dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

KKTC uyruklu öğrenciler Üniversite tarafından yapılan sınavla burslu olarak programa yerleşirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği ve de kredileri YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği ve de kredi değerleri değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Diploma programının temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip, temel dini metinleri okuyup anlayabilen, kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahip olan, bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini bilen, farklı dini akımların teolojik ve kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip ilahiyatçılar yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda, program ilahiyat ve din bilimleri alanındaki faaliyetlerini başarı ile sürdürmeyi hedeflemektedir.

Program Kazanımları
1 Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2 Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.
3 Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.
4Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.
5Farklı dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimleri bilir.
6 Mesleki uygulama alanlarını bilerek tanır.
7 Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir.
8 Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.
9Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahiptir.
10Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.
11Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, toplumsal sorunlara duyarlıdır.
12Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.
13Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
12345678910111213
1. YIL – 1. DÖNEM
ADE101Arap Dili ve Edebiyatı I (Arapça) 55  11    5 
YDEN101Yabancı Dil I  5 2       2
İLH101Kur’an Okuma ve Tecvid I2  5 3       
İLH112Siyer (Arapça)5   33       
İLH113Hadis Tarihi (Arapça)5    3 2     
İLH104İslam İnanç Esasları5    3  2    
AEF101Eğitim Bilimine Giriş     45 3 2  
1. YIL – 2. DÖNEM
ADE102Arap Dili ve EdebiyatıII (Arapça) 55  11    4 
AEF102Eğitim Psikolojisi   5  5  4   
YDEN102Yabancı Dil II  5        4 
İLH111Kur’an Okuma ve Tecvid II2  5 3       
İLH115Hadis Usulü5    5 3     
İLH126Tefsir Tarihi (Arapça)5    5   3   
İLH117İslam İbadet Esasları5        34  
İLH118İslam Tarihi I5    5 3     
2. YIL – 1. DÖNEM
İLH444Gelişim Psikolojisi   5  5  4   
AEF212Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım   5  5  4   
İLH201Kur’an Okuma ve Tecvid III2  5 3       
İLH202Tefsir Usulü5    5 3     
İLH203Türk Din Musikisi (Nazariyat)2    3  3    
İLH224Hadis I (Arapça)5    5   3   
İLH205Mantık3    3  3    
İLH206Din Psikolojisi3   33      3
İLH208İslam Tarihi II5    5    4  
2. YIL – 2. DÖNEM
AEF201Öğretim İlke ve Yöntemleri   5  5  4   
İLH211Kur’an Okuma ve Tecvid IV2  5 3       
İLH234Hadis II (Arapça)5    5   3   
İLH217İslam Hukuk Usulü I5    5 3 3   
İLH220Din Sosyolojisi3   33      4
İLH221Kelam Tarihi5    5   3   
İLH222Türk-İslam Edebiyatı2    3  3    
İLH223İslam Sanatları Tarihi2    3      3
İLH229Tefsir I (Arapça)5    5   3   
3. YIL – 1. DÖNEM
AEF456Karakter ve Değerler Eğitimi   5 5   4   
İLH301Kur’an Okuma ve Tecvid V2  5 3       
İLH302Sistematik Kelam I5    5   3   
İLH305Tasavvuf I5    5   3   
İLH306İslam Medeniyeti Tarihi2    4   5   
İLH307İslam Hukuk Usulü II5    5   4   
İLH308Felsefe Tarihi3   5  3     
İLH319Tefsir II (Arapça)5    5   3   
3. YIL – 2. DÖNEM
AEF314Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme   5 5   4   
İLH300İslam Hukuku I5    5   5   
İLH311Kur’an Okuma ve Tecvid VI2  5 3       
İLH312Sistematik Kelam II5    5   3   
İLH315Tasavvuf II5    5   3   
İLH320İslam Felsefesi Tarihi5    5   4   
İLH321İslam Mezhepleri Tarihi5    5   53  
4. YIL – 1. DÖNEM
AEF204Özel Öğretim Yöntemleri   5 5   4   
AEF303Sınıf Yönetimi   5 5   4   
İLH400İslam Hukuku II5    5   5   
İLH401Kur’an Okuma ve Tecvid VII2  5 3       
İLH402Din Eğitimi3  5 5  3 3  
İLH403Hitabet ve Mesleki Uygulama3  5 2  5    
İLH404İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi3  3      3  
4. YIL – 2. DÖNEM
AEF406Öğretmenlik Uygulaması     45   3 3
İLH411Kur’an Okuma ve Tecvid VIII2  5 3       
İLH417Dinler Tarihi2   5  4     
İLH418Din Felsefesi2   43       
İLH419Bitirme Ödevi      4 4  5 
SEÇMELİ DERSLER
İLH304Osmanlı Türkçesi12   1 2     
İLH341Tasavvuf Musikisi     121    4
İLH342Arap Dili Belağatı 53          
İLH343Yaygın Öğretimde Hadis1       4 2  
İLH344Günümüz İslam Ülkeleri I1   2  4   2 
İLH345İslam Mantık Tarihi        241  
İLH346Klasik Fıkıh Metinleri351      4   
İLH347Ruh sağlığı ve Din         45 3
İLH322Tefsir Metinleri351      4   
İLH323Batıda İslam Araştırmaları   54       4
İLH324Günümüz Felsefe Akımları   35    2   
İLH326Çağdaş İslam Akımları    3     4  
İLH327Mantık ve İslami İlimler2    2     3 
İLH328Klasik Tasavvuf Metinleri353     3    
İLH329Bilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri2      554   
İLH330Hitabet ve İletişim2         5 5
İLH331Günümüz İslam Ülkeleri II4    4   3   
İLH405Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik   5 3  3 5  
İLH407Din Psikolojisinin Problemleri   32 3  3   
İLH408Çağdaş Mistik Akımlar2   3     3 2
İLH409Hadis Tenkit Metotları3        4 4 
İLH425Çağdaş İslam Düşünürleri    52       
İLH426Hitabet ve Din2   3     5  
İLH427Sosyal Psikoloji   5      3 5
İLH420Çağdaş Türk Düşüncesi       3   35
İLH421Günümüz Fıkıh Problemleri 2 3 3   5   
İLH422Yaşayan Dünya Dinleri     53     3
İLH423Günümüz Hadis Problemleri 2 3 3   5   
İLH424Türk Kelamcıları       3  3 4
İLH427Değerler Eğitimi     5      5
İLH429Klasik Siyer Metinleri25         3 
İLH430Küresel Toplumu Anlama   3     5  5
İLH431Kişisel Gelişim ve Din      2   5 3
İLH432Karşılaştırmalı Mitoloji    5  5   2 

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

Din görevlisi olarak çalışmanın yanısıra, pedagojik formasyon eğitimlerini tamamladıkları için öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler

Programın Yapısı

İlahiyat lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 76 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 7 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

  1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Her lisans programında en az 8 seçmeli ders bulunmaktadır.

 

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİDERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
KAR100 Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
KAM100 Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
KTK100 Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLERTUR101 Türk Dili IBu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
TUR102 Türk Dili II
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
BİL101 Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.

 

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
ADE101YokArap Dili ve Edebiyatı I (Arapça)2023
YDEN101YokYabancı Dil I2022
İLH101YokKur’an Okuma ve Tecvid I2023
İLH112YokSiyer (Arapça)2023
İLH113YokHadis Tarihi (Arapça)2023
İLH104Yokİslam İnanç Esasları2023
AEF101YokEğitim Bilimine Giriş3033
TUR101YokTürk Dili I2022
AİT101YokAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
BİL101YokBilişim teknolojileri3034
KAM100YokKampüse uyum0002
Toplam30

 

1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
ADE102YokArap Dili ve EdebiyatıII (Arapça)2022
AEF102YokEğitim Psikolojisi3033
YDEN102YokYabancı Dil II2022
İLH111YokKur’an Okuma ve Tecvid II2023
İLH115YokHadis Usulü2023
İLH126YokTefsir Tarihi (Arapça)2023
İLH117Yokİslam İbadet Esasları2023
İLH118Yokİslam Tarihi I2023
TUR102YokTürk Dili II2022
AİT102YokAtatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II2022
KTK100YokKıbrıs Kültürü ve Tarihi2022
KAR100YokKariyer Planlama0002
Toplam30

 

2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İLH444YokGelişim Psikolojisi3033
AEF212YokÖğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım3034
İLH201YokKur’an Okuma ve Tecvid III2023
İLH202YokTefsir Usulü2023
İLH203YokTürk Din Musikisi (Nazariyat)2023
İLH224YokHadis I (Arapça)4045
İLH205YokMantık2023
İLH206YokDin Psikolojisi2023
İLH208Yokİslam Tarihi II2023
Toplam30

 

2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
AEF201YokÖğretim İlke ve Yöntemleri3034
İLH211YokKur’an Okuma ve Tecvid IV2023
İLH234YokHadis II (Arapça)2023
İLH217Yokİslam Hukuk Usulü I2023
İLH220YokDin Sosyolojisi2023
İLH221YokKelam Tarihi2023
İLH222YokTürk-İslam Edebiyatı2023
İLH223Yokİslam Sanatları Tarihi2023
İLH229YokTefsir I (Arapça)4045
Toplam30

 

3. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
AEF456YokKarakter ve Değerler Eğitimi3033
İLH301YokKur’an Okuma ve Tecvid V2023
İLH302YokSistematik Kelam I4045
İLH305YokTasavvuf I2023
İLH306Yokİslam Medeniyeti Tarihi2023
İLH307Yokİslam Hukuk Usulü II2023
İLH308YokFelsefe Tarihi2023
İLH319YokTefsir II (Arapça)2023
YokZorunlu Seçmeli2022
YokZorunlu Seçmeli2022
Toplam30

 

3. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
AEF314YokEğitimde Ölçme ve Değerlendirme3034
İLH300Yokİslam Hukuku I4045
İLH311YokKur’an Okuma ve Tecvid VI2023
İLH312YokSistematik Kelam II2023
İLH315YokTasavvuf II2023
İLH320Yokİslam Felsefesi Tarihi4045
İLH321Yokİslam Mezhepleri Tarihi2023
YokZorunlu Seçmeli2022
YokZorunlu Seçmeli2022
Toplam30

 

4. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
AEF204YokÖzel Öğretim Yöntemleri3034
AEF303YokSınıf Yönetimi2022
İLH400Yokİslam Hukuku II4045
İLH401YokKur’an Okuma ve Tecvid VII2024
İLH402YokDin Eğitimi2023
İLH403YokHitabet ve Mesleki Uygulama2024
İLH404Yokİslam Ahlak Esasları ve Felsefesi2024
YokZorunlu Seçmeli2022
YokZorunlu Seçmeli2022
Toplam30

 

4. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
AEF406YokÖğretmenlik Uygulaması32510
İLH411YokKur’an Okuma ve Tecvid VIII2024
İLH417YokDinler Tarihi4046
İLH418YokDin Felsefesi2024
İLH419YokBitirme Ödevi2022
YokZorunlu Seçmeli2022
YokZorunlu Seçmeli2022
Toplam30

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
3.YIL
İLH304YokOsmanlı Türkçesi2022
İLH341YokTasavvuf Musikisi2022
İLH342YokArap Dili Belağatı2022
İLH343YokYaygın Öğretimde Hadis2022
İLH344YokGünümüz İslam Ülkeleri I2022
İLH345Yokİslam Mantık Tarihi2022
İLH346YokKlasik Fıkıh Metinleri2022
İLH347YokRuh sağlığı ve Din2022
İLH322YokTefsir Metinleri2022
İLH323YokBatıda İslam Araştırmaları2022
İLH324YokGünümüz Felsefe Akımları2022
İLH326YokÇağdaş İslam Akımları2022
İLH327YokMantık ve İslami İlimler2022
İLH328YokKlasik Tasavvuf Metinleri2022
İLH329YokBilimsel Yazı ve Araştırma Teknikleri2022
İLH330YokHitabet ve İletişim2022
İLH331YokGünümüz İslam Ülkeleri II2022
4.YIL
İLH405YokDin Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik2022
İLH407YokDin Psikolojisinin Problemleri2022
İLH408YokÇağdaş Mistik Akımlar2022
İLH409YokHadis Tenkit Metotları2022
İLH425YokÇağdaş İslam Düşünürleri2022
İLH426YokHitabet ve Din2022
İLH421YokGünümüz Fıkıh Problemleri2022
İLH422YokYaşayan Dünya Dinleri2022
İLH423YokGünümüz Hadis Problemleri2022
İLH424YokTürk Kelamcıları2022
İLH427YokDeğerler Eğitimi2022
İLH429YokKlasik Siyer Metinleri2022
İLH431YokKişisel Gelişim ve Din2022

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İLH427YokSosyal Psikoloji2022
İLH430YokKüresel Toplumu Anlama2022
İLH420YokÇağdaş Türk Düşüncesi2022
İLH432YokKarşılaştırmalı Mitoloji2022

 

Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. İlahiyat öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

İlahiyat bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 tane seçmeli ders almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler listesinden seçilmelidir. 3. Yıl seçmelileri 3. Sınıflar tarafından, 4.yıl seçmelileri 4. Sınıflar tarafından seçilmelidir. 3. Sınıfın seçmelisi 4. Sınıftan, 4.Sınıfın seçmelisi 3. Sınıftan tamamlanamaz. Bu listede olmayan dersler seçmeli olarak kabul edilmez.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
  • Ø SINAV YÖNERGELERİ, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 andbelowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesinden mezun olan öğrencilerin aldıkları eşdeğer derslerden muaf sayılabilmeleri için en az CC alması gerekir

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (SatisfactoryCompletion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (SuccessfulProgress)
NPYetersiz İlerleme (Not SuccessfulProgress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (NeverAttended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrencileraynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (NeverAttended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 240 AKTS ve en az DD notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Dekan/Bölüm Başkanı, İlahiyat Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi