İslam Tetkikleri Merkezi

İslam Tetkikleri Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Yakın Doğu Üniversitesi İslâm Tetkikleri Merkezi’nin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek ve ilgili hükümleri belirtmektir.

Merkezin Amacı

Merkezin amacı, İslâm tetkiklerini genel olarak geliştirmeye çaba göstermek ve bu anlayış içerisinde özellikle Kıbrıs’ta İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılması; bir taraftan İslâm dünyasının tarihî mirasının modern bilimsel yöntemlerle araştırılarak günümüz insanın dikkatine ve istifadesine sunulması, diğer taraftan da Müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmelerin izlenmesi suretiyle araştırmacı, bilim adamı ve yöneticiler için bilgi birikimi sağlanması, nitelikli çalışmalar yürütmek amacıyla her türlü bilimsel ve akademik kurumlarla ilişkiler oluşturulması; İslam Dininin temel kaynaklarını esas alan, çağın gereksinimlerini göz önüne alarak mevcut şartlar muvacehesinde sorunları tespit edip onları yorumlayan ve dinsel sorunlarımıza çözüm sunabilen, başta Kıbrıslılar olmak üzere topyekûn insanlığın faydasına olan bilimsel sosyal araştırmaların yapılması, dini entelektüel ihtiyaçların her açıdan karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Dergipark;

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/YDÜİLAF

İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi / YDUİLAF 

Academia;

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/YDÜİLAF

İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi / YDUİLAF